ŚWIATOWY TYDZIEŃ KONTYNENCJI 2024 – REGULAMIN

ORGANIZATOR

  1. Organizatorem obchodów Światowego Tygodnia Kontynencji 2024 w Polsce (dalej: “Wydarzenie“) jest Stowarzyszenie Osób z NTM “UroConti” z siedzibą w Warszawie (00-805), przy ul. Chmielnej 132/134,  wpisane do rejestru stowarzyszeń Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000276415, posługujące się numerem NIP: 527-256-97-16. 
  2. Partnerem logistycznym wydarzenia jest firma OCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-517), przy ul. Adama Mickiewicza 9 lok. 4U, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000524780, posługująca się numerem NIP: 701-043-99-71.

UCZESTNICTWO

  1. Udział w Wydarzeniu jest bezpłatny. 
  2. Aby wziąć udział w Wydarzeniu należy wejść na stronę www.wcw2024.pl i zarejestrować się na Wydarzenie. 
  3. Osoby zarejestrowane na Wydarzenie będą mogły zadawać pytania uczestnikom debat oraz korzystać z materiałów przygotowanych przez Organizatora.
  4. Osoby niezarejestrowane na Wydarzenie będą mogły obejrzeć transmisję Wydarzenia udostępnioną po Wydarzeniu na kanale Stowarzyszenia w serwisie YouTube.

ZMIANY TERMINU I PROGRAMU

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, z zastrzeżeniem, że zmiany w programie będą widoczne na stronie internetowej Wydarzenia.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Wydarzenia nie leżące po stronie Organizatora lub spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją uczestników lub osób trzecich. 

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

  1. Organizator posiada prawa autorskie, majątkowe do materiałów edukacyjnych powstałych i wykorzystywanych w trakcie Wydarzenia. 
  2. Jakiekolwiek kopiowanie, upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, publiczne odtwarzanie otrzymanych materiałów jest zabronione bez uprzedniej zgody Organizatora.